icon icon icon icon
Home Celebrity Amita Khopkar
Amita Khopkar

Amita Khopkar

Starcast /


About Articles

Amita Khopkar Biography

Amita Khopkar is a Marathi stage, film and television actress

Work Profile